ID bài viết : 00226475 / Sửa lần cuối : 14/06/2020

Tôi không nói "Ok Google" nhưng Google Assistant vẫn xuất hiện

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Nếu Tivi phát ra cụm từ "Ok Google", ví dụ như trong quảng cáo, thì micrô tích hợp của Tivi có thể phản hồi với khẩu lệnh này.
  Hãy nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa để hủy trạng thái sẵn sàng của Google Assistant.

  Kiểm tra cài đặt TV position (Vị trí TV).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Sound (Âm thanh) hoặc chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh), sau đó chọn Sound (Âm thanh).
  4. Chọn TV position (Vị trí TV).
  5. Chọn Table-Top stand (Để trên bàn) hoặc Wall Mount (Treo tường).

  LƯU Ý: Khi cài đặt Accessibility (Trợ năng) (Screen Reader (Trình đọc màn hình) hoặc TalkBack) được bật, Google Assistant cũng có thể phản hồi khi Tivi đọc cụm từ "Ok Google".
  Để dừng Screen Reader (Trình đọc màn hình) hoặc TalkBack, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Accessibility (Trợ năng) — Screen reader (Trình đọc màn hình) hoặc TalkBack.
   • Chọn Accessibility (Trợ năng) — Screen reader (Trình đọc màn hình) hoặc TalkBack.
  4. Đặt Enable (Bật) thành Off (Tắt).