ID bài viết : 00223059 / Sửa lần cuối : 06/10/2019

“Support by Sony” Privacy Policy

  Chính sách quyền riêng tư “Support by Sony”

  Chính sách quyền riêng tư này giải thích các mục sau:

  • Cách công ty Sony Marketing Inc. ("Sony", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") có thể đọc, thu thập, sử dụng và/hoặc lưu trữ thông tin về việc sử dụng ứng dụng "Support by Sony" của bạn.
  • Cách để bạn liên hệ với chúng tôi.

  Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này và cho biết bạn đồng ý hay không đồng ý với các điều khoản của chính sách bằng cách chọn nút bấm hoặc hộp đánh dấu thể hiện sự đồng ý hoặc từ chối của bạn. Chính sách quyền riêng tư này bổ sung cho bất kỳ chính sách quyền riêng tư nào khác có thể áp dụng cho các tương tác của bạn với bất kỳ công ty mẹ, công ty con, công ty chi nhánh, sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ của Sony.

  1. Về Support by Sony

  “Support by Sony” là ứng dụng hữu ích giúp nhanh chóng tìm kiếm thông tin hỗ trợ để khắc phục sự cố sản phẩm Sony của bạn.

  2. Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng Support by Sony

  Thông tin được thu thập tự động

  Sony cũng có thể tự động nhận một số thông tin nhất định khi bạn sử dụng ứng dụng Support by Sony:

  • Thông tin thiết bị được đăng ký bởi người dùng trên ứng dụng Support by Sony
   (ví dụ: ID thiết bị, tên mẫu thiết bị, tên nhà sản xuất)
  • Thông tin ứng dụng (ví dụ: ID ứng dụng hoặc phiên bản ứng dụng)
  • Thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng Support by Sony

  Thông tin thu thập tự động mô tả ở trên sẽ được tải lên với một mã số riêng được ấn định cho các thiết bị cài đặt ứng dụng này, cho phép chúng tôi phân biệt dữ liệu nhận được từ thiết bị này với dữ liệu nhận được từ các thiết bị khác.

  Thông tin thu thập tự động mô tả ở trên được sử dụng cho mục đích thống kê và gửi đến bạn thông tin hỗ trợ dựa trên ngôn ngữ và khu vực bạn chọn. Sony sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin truyền thông marketing không mong muốn nào.

  Nếu bạn muốn dừng thu thập dữ liệu tự động, bạn nên ngừng sử dụng/gỡ cài đặt ứng dụng.

  Thông tin được thu thập thông qua mô-đun của bên thứ ba

  Sony có thể thu thập thông tin thông qua (các) mô-đun của bên thứ ba sau đây được nhúng trong ứng dụng Support by Sony và sử dụng các thông tin đó như sau:

  *Thông tin thu thập dưới đây cũng có thể được tự động gửi đến từng nhà cung cấp mô-đun.

  [AWS Mobile SDK]
  • Nhà cung cấp mô-đun: Amazon Web Services, Inc.
   Chính sách quyền riêng tư của Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  • Thông tin được thu thập thông qua mô-đun này:
   • - Thông tin lịch sử sử dụng ứng dụng
   • - EndpointARN
  • Mục đích của việc thu thập:
   • - Để cải thiện tính khả dụng và nội dung
   • - Để đẩy thông báo
  [Google API]
  • Nhà cung cấp mô-đun: Google, Inc.
   Chính sách quyền riêng tư của Google API:https://developers.google.com/terms/
  • Thông tin được thu thập thông qua mô-đun này:
   Thông tin liên quan đến thông báo đẩy (ví dụ: ID thiết bị, Thông báo Token)
  • Mục đích của việc thu thập:
   Để đẩy thông báo

  3. Sony còn sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nào nữa?

  Để phát triển các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai

  Sony có thể thu thập và/hoặc phân tích thông tin được đề cập đến trong Phần 2 để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

  Để bảo vệ Sony và người dùng của Sony

  Sony có thể thu thập và/hoặc phân tích thông tin được đề cập đến trong Phần 2 để xác định các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn và để bảo vệ Sony, người sử dụng, công ty mẹ và công ty con của Sony.

  4. Còn người nào có thể truy cập thông tin của bạn?

  Thông tin của bạn được truyền đạt đến và lưu trữ bởi Sony có thể được cung cấp cho nhóm các công ty thuộc Sony Corporation và các bên thứ ba như sau:

  Nhóm các công ty thuộc Sony Corporation

  Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với Sony Corporation và Sony Global Manufacturing & Operations Corporation nhằm mục đích thực hiện các hoạt động được mô tả trong Phần 2 và Phần 3 ở trên.

  Các nhà thầu bên thứ ba

  Chúng tôi có thể sử dụng công ty Hearbest Co., Ltd làm nhà thầu bên thứ ba thay mặt Sony xử lý hoặc phân tích thông tin của bạn theo các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

  5. Lưu trữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

  Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin được mô tả ở Phần 2 trong suốt thời gian bạn sử dụng các ứng dụng và trong thời gian sáu tháng sau khi bạn ngừng sử dụng. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp thông qua các ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.sony.net/supportapp, chúng tôi sẽ trả lời bằng phương pháp và thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu do người dùng cung cấp có thể cần thiết cho các ứng dụng hoạt động bình thường, và chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số thông tin nhất định theo quy định của pháp luật.

  6. Truyền tải quốc tế thông tin của bạn

  Các ứng dụng có sẵn cho người dùng trên toàn thế giới. Thông tin của bạn sẽ được xử lý, lưu trữ và truyền tải đến các nước ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và/hoặc quốc gia bạn cư trú, đặc biệt gồm cả Nhật Bản theo các mục đích nêu trong Phần 2 và Phần 3. Thông tin của bạn sẽ được xử lý bởi nhân viên làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những nhân viên này hoạt động ngoài EEA và/hoặc quốc gia bạn cư trú, và nhân viên của chúng tôi ở những quốc gia đó có thể xem thông tin của bạn. Luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở những quốc gia này có thể không đem lại mức độ bảo vệ giống như ở EEA và/hoặc quốc gia bạn cư trú và bạn có thể có ít quyền pháp lý liên quan đến thông tin của bạn hơn.

  7. Bảo mật

  Sony thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý được thiết kế để bảo vệ chống mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể cam đoan hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được truyền cho chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc thông tin chúng tôi lưu trữ trên hệ thống của mình hoặc lưu trữ trên hệ thống của các nhà thầu bên thứ ba.

  8. Chính sách của chúng tôi về trẻ em

  Sony cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn lo ngại rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân chưa có sự đồng ý của bạn, bạn nên liên hệ với chúng tôi như hướng dẫn bên dưới.

  9. Quyền riêng tư

  Ở một số quốc gia, kể cả các quốc gia ở EEA, bạn có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân mà Sony nắm giữ về bạn. Những quyền này có thể bao gồm quyền yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung, xóa hoặc chặn thông tin cá nhân đó. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.sony.net/supportapp.

  10. Thay đổi

  Thỉnh thoảng Sony có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này vì bất kỳ lý do nào.
  Sony sẽ báo cho bạn biết các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư thông qua ứng dụng.
  Nếu bạn muốn kiểm tra Chính sách quyền riêng tư bất kỳ lúc nào, vui lòng nhấp vào URL sau: https://www.sony.net/privacy/supportapp/vi/

  11. Thông tin liên hệ

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào mà bạn có thể có đối với thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.sony.net/supportapp.

  Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 10 năm 2019