ID bài viết : 00206541 / Sửa lần cuối : 12/06/2020

Tính năng Trợ năng cho BRAVIA TV (không phải Android TV™)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Trang này giải thích các tính năng trợ năng.
  Trang này và liên kết được tạo phù hợp với bộ tiêu chuẩn WCAG2.0. Đề nghị sử dụng NVDA để đọc trang này và liên kết.

   

  Hỗ trợ nhìn

  Hỗ trợ nghe

  Hỗ trợ hành động


   

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.