ID bài viết : 00203789 / Sửa lần cuối : 10/12/2018

Thông tin bảo hành

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để biết thông tin về bảo hành của Sony, vui lòng tham khảo trang web tại địa phương của bạn trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.