ID bài viết : 00197356 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Dịch vụ mạng/ứng dụng: Tin tức và Sự cố (Netflix, Amazon Video, YouTube, v.v.)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tóm tắt:
Dịch vụ mạng/Ứng dụng: Tin tức và Sự cố (Netflix, Amazon Video, YouTube, v.v.) 

Câu hỏi:
Dịch vụ mạng/Ứng dụng: Thông báo, Sự cố và Thông tin bảo trì
YouTube / Amazon / Netflix / Spotify

Trả lời:
Các dịch vụ có thể không khả dụng (chẳng hạn như không thể xem video hoặc đăng nhập) do nhà cung cấp dịch vụ mạng bảo trì hệ thống. Trong trường hợp đó, hãy tham khảo thông tin được cung cấp trong các liên kết dưới dây và đợi một lát trước khi kết nối lại.