ID bài viết : 00199926 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Đầu phát Blu-ray Disc này có hỗ trợ phát video 4K trên internet không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể.
Vui lòng xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng ở cuối bài viết này.

Tham khảo bảng sau đây về hỗ trợ video 4K trên internet.

Ký hiệu:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích

Video 4K trên InternetMẫu máy
UBP-X800UBP-X700
Netflix
YouTube
Vudu-
Amazon