ID bài viết : 00199926 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Đầu phát Blu-ray Disc 4K Ultra HD của tôi có hỗ trợ phát trực tiếp video 4K không?

  Tham khảo bảng sau đây về hỗ trợ phát trực tiếp video 4K.

  Dịch vụ truyền phát video 4K

  Mẫu máy

  UBP-X800UBP-X700
  Netflix
  Youtube
  Amazon*
  VUDU*Không

  *Chỉ khả dụng ở các quốc gia đã chọn