ID bài viết : 00199926 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Đầu phát Blu-ray Disc này có hỗ trợ phát video 4K trên internet không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tham khảo bảng sau đây về hỗ trợ video 4K trên internet.

Ký hiệu:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích

Video 4K trên InternetMẫu máy
UBP-X800UBP-X700
Netflix
YouTube
Amazon*

 

 

*Chỉ khả dụng ở các quốc gia đã chọn