ID bài viết : 00199926 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Đầu phát Blu-ray Disc 4K Ultra HD của tôi có hỗ trợ phát trực tiếp video 4K không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tham khảo bảng sau đây về hỗ trợ phát trực tiếp video 4K.

Dịch vụ truyền phát video 4K

Mẫu máy

UBP-X800UBP-X700
Netflix
Youtube
Amazon*
VUDU*Không

*Chỉ khả dụng ở các quốc gia đã chọn