ID bài viết : 00173690 / Sửa lần cuối : 12/11/2019

Cách điều chỉnh âm thanh (Dòng A1, A8F)

  Giọng nói khó nghe.
  Âm thanh không đồng đều.
  Âm thanh có âm vực cao và to.
  Mức âm trầm quá thấp hoặc quá cao.

  Đối với các sự cố liên quan đến âm thanh, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào trong bảng dưới đây, hãy điều chỉnh cài đặt bộ chỉnh âm để khắc phục.

   sự cố khắc phục sự cố
   Giọng nói khó nghe. Điều chỉnh bộ chỉnh âm 125 Hz và 250 Hz.
   Âm thanh không đồng đều. Hạ thấp bộ chỉnh âm 125 Hz.
   Âm thanh có âm vực cao và to.
  1. Nâng bộ chỉnh âm 125 Hz.
  2. Hạ thấp bộ chỉnh âm 2 KHz/4 KHz/8 KHz.
   Mức âm trầm quá thấp hoặc quá cao. Điều chỉnh bộ chỉnh âm 125 Hz.


  Cách thiết lập bộ chỉnh âm:

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Sound (Âm thanh).
  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  4. Chọn Sound mode related (Chế độ âm thanh liên quan).
  5. Chọn Equaliser (Bộ chỉnh âm).