ID bài viết : 00169474 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Đèn chỉ báo không sáng, mặc dù DSEE HX hoặc DSD Remastering được thiết lập sang ON (BẬT). (TA-ZH1ES)

Đèn chỉ báo không sáng, mặc dù DSEE HX hoặc DSD Remastering được thiết lập sang ON (BẬT). (TA-ZH1ES)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

 • Khi đèn chỉ báo DSEE HX không sáng lên mặc dù DSEE HX được thiết lạp sang ON.
  Image
  [A]: Đèn chỉ báo DSEE HX

  DSEE HX chỉ hoạt động theo những định dạng sau.
  Nếu nhận được một tín hiệu đầu vào không tương thích và DSEE HX được thiết lập sang ON, đèn báo DSEE HX sáng lên và sau đó tắt ngay lập tức.

     Tần số lấy mẫu  Bit depth

  PCM

   32kHz  16, 24, 32
   44.1kHz  16, 24, 32
   48kHz  16, 24, 32
   88.2kHz  16, 24
   96kHz  16, 24
   176.4kHz  16, 24
   192kHz  16, 24
   352.8kHz  16, 24
   384kHz  16, 24
   705.6kHz  16, 24
   768kHz  16, 24


 • Khi chỉ báo DSD RE. không sáng lên mặc dù DSD Remastering được thiết lập sang ON.
  Image
  [B]: Đèn chỉ báo DSD RE.

  DSD Remastering chi có hiệu lực với định dạng tín hiệu PCM. DSD Remastering không hoạt động với định dạng tín hiệu DSD.