ID bài viết : 00165514 / Sửa lần cuối : 02/03/2017

Thiết lập trường âm thanh của dàn Home Theater không dùng được khi sử dụng Google Cast.

Thiết lập trường âm thanh của dàn Home Theater không dùng được khi sử dụng Google Cast.

    Thiết lập của trường âm thanh tự động điều chỉnh trong khi đang sử dụng Google Cast. Thông số kĩ thuật của trường âm thanh được thay đổi bởi bản  cập nhật vào ngày 14 tháng 9 năm 2016.

    Màn hình trên thiết bị hiển thị Music, vì vậy thiết lập trường âm thanh cho Music áp dụng được.