ID bài viết : 00160297 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Dấu chấm than (!) xuất hiện trên biểu tượng Network của màn hình Home TV Android.

Dấu chấm than (!) xuất hiện trên biểu tượng Network của màn hình Home TV Android.

    Vui lòng kiểm tra kết nối Internet của bạn sử dụng các ứng dụng mạng như YouTube, Google play movies & TV, hoặ những ứng dụng khác. Khi Internet được kết nối, dấu chấm than sẽ biến mất sau khoảng 15 phút.

    Nếu TV không kết nối với Internet, hãy tham khảo những điều sau đây để thiết lập lại cài đặt mạng.