ID bài viết : 00152884 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Sự khác nhau giữa chế độ VR-Mode và Video-Mode là gì?

Sự khác nhau giữa chế độ VR-Mode và Video-Mode là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chế độ VR mode

Ưu điểm:

  • Có thể chỉnh sửa như xóa A-B, tạo playlist
  • Ở các chương trình truyền hình phát song ngữ, có thể ghi song ngữ

Nhược điểm:

  • Tương thích thấp với đầu đĩa DVD

Chế độ Video mode
Ưu điểm:

  • Tương thích cao với đầu đĩa DVD
    *Cần thiết phải hoàn thành (finalize) đĩa DVD

Nhược điểm:

  • Không thể chỉnh sửa như xóa A-B, tạo playlist
    *Có thể thay đổi tên của tiêu đề
  • Ở các chương trình truyền hình phát song ngữ, người dùng phải chọn ngôn ngữ để ghi.