ID bài viết : 00152884 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Sự khác nhau giữa chế độ VR-Mode và Video-Mode là gì?

Sự khác nhau giữa chế độ VR-Mode và Video-Mode là gì?

  Chế độ VR mode

  Ưu điểm:

  • Có thể chỉnh sửa như xóa A-B, tạo playlist
  • Ở các chương trình truyền hình phát song ngữ, có thể ghi song ngữ

  Nhược điểm:

  • Tương thích thấp với đầu đĩa DVD

  Chế độ Video mode
  Ưu điểm:

  • Tương thích cao với đầu đĩa DVD
   *Cần thiết phải hoàn thành (finalize) đĩa DVD

  Nhược điểm:

  • Không thể chỉnh sửa như xóa A-B, tạo playlist
   *Có thể thay đổi tên của tiêu đề
  • Ở các chương trình truyền hình phát song ngữ, người dùng phải chọn ngôn ngữ để ghi.