ID bài viết : 00095682 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Youtube hiển thị kết quả khác nhau trên thiết bị internet streaming và trên máy tính.

Tìm kiếm YouTube cho thấy kết quả khác nhau khi tìm kiếm trên thiết bị streaming internet và trên máy tính

  Khi tìm kiếm sử dụng những từ giống nhau trên cả hai thiết bị internet streaming và máy tính, kết quả tìm kiếm khác nhau. Điều này là bình thường và đó là vì nội dung youtube cung cấp thông qua dịch vụ streaming Internet và các thiết bị bởi dịch vụ YouTube. Các tìm kiếm được nhiều hơn so với lọc nội dung được cung cấp cho máy tính. Vì vậy, kết quả tìm kiếm có thể bị giới hạn về thiết bị streaming so với máy tính.

  YouTube có thể phát hiện nguồn của yêu cầu, có nghĩa là cho dù yêu cầu đến từ một thiết bị  streaming hoặc từ máy tính cá nhân và sẽ cung cấp kết quả khác nhau. Giao diện người dùng YouTube trên các thiết bị trực tuyến cung cấp công cụ  'search light' (tìm kiếm đơn giản hóa), trong khi giao diện máy tính YouTube có trang web dựa trên công cụ tìm kiếm đầy đủ.


  Các bước sau đây có thể được thực hiện để xem một video cụ thể mà không thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên các thiết bị video Internet:

  1. Sử dụng máy tính, đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn 
  2. Tìm kiếm các đoạn video mà bạn muốn xem.
  3. Chọn video.
  4. Chọn Add to.
  5. Chọn một danh sách phát từ danh sách được liệt kê hoặc tạo ra một danh sách phát mới.
   LƯU Ý:  Những hình ảnh dưới đây cho thấy và ví dụ về những gì có thể được nhìn thấy khi thực hiện các bước trên.
  6. Sử dụng thiết bị video internet của bạn, truy cập ứng dụng YouTube.
  7. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  8. Chọn Playlist.
  9. Chọn video bạn muốn xem từ danh sách.