ID bài viết : 00145625 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Biểu tượng Facebook trên đầu đĩa của tôi bị mất.

Bị mất biểu tượng Facebook trên đầu đĩa.

    Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư năm 2016, Facebook, Inc sẽ không còn hỗ trợ các ứng dụng Facebook trên đầu đĩa Blu-ray và hệ thống rạp hát gia đình. Theo quyết định này, các biểu tượng Facebook sẽ biến mất trong danh sách dịch vụ mạng trên mục chọn của đầu đĩa Blu-ray và hệ thống rạp hát gia đình.