ID bài viết : 00154072 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Khi sử dụng Xperia Z4/Z5 qua cổng USB-B, Xperia không bao giờ được nhận diện khi các đầu vào được chuyển sang USB-B.

  Khi sử dụng Xperia Z4/Z5 qua cổng USB-B, Xperia không bao giờ được nhận diện khi các đầu vào được chuyển sang USB-B.

  Do những hạn chế trên Android 5.x hoặc cao hơn, các thiết lập kết nối phải luôn luôn được thực hiện trên Xperia trước khi chọn USB-B và phát lại nhạc.

  Trên Xperia, hãy thực hiện các thiết lập kết nối sau đây, trong khi nó đã được kết nối với cổng USB-B.

  1. Chọn Settings.
  2. Chọn Xperia Connectivity.
  3. Chọn USB Connectivity.
  4. Chọn Detect USB device.