ID bài viết : 00135921 / Sửa lần cuối : 12/03/2019

Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể đặt mã PIN để sử dụng. Phương pháp đặt/đặt lại mã PIN sẽ khác nhau cho mỗi tính năng.

Khóa trẻ em (Truyền hình)

Cấu hình cài đặt khóa trẻ em cho chương trình truyền hình.

Để đặt Khóa trẻ em (Chương trình truyền hình), hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Parental lock (Broadcast) (Khóa trẻ em (Chương trình truyền hình)) trong danh mục Personal (Cá nhân).
 4. Chọn PIN Code (Mã PIN).
 5. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

Nếu bạn quên mã PIN, hãy nhập mã PIN chính cho Tivi của bạn.

Khóa trẻ em (Kênh phát trực tiếp)

Cấu hình cài đặt khóa trẻ em cho các kênh phát trực tiếp. Chỉ khả dụng khi Tivi được kết nối với Internet và ứng dụng cụ thể được cài đặt.

Để đặt Khóa trẻ em (Kênh phát trực tiếp), hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh phát trực tiếp)) trong danh mục Personal (Cá nhân).
 4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

Nếu bạn quên mã PIN, hãy làm theo các bước dưới đây để thực hiện Xóa dữ liệu:
 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
 4. Chọn Live Channels (Kênh trực tiếp).
 5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu).
 6. Chọn OK.

Cấu hình hạn chế

Hạn chế truy cập vào các ứng dụng và nội dung khác.

Để đặt Cấu hình hạn chế, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Nếu cài đặt PIN lần đầu tiên
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) trong danh mục Personal (Cá nhân).
  4. Chọn Restricted profile (Cấu hình hạn chế).
  5. Chọn Settings (Cài đặt).
  6. Đặt mã PIN mới.
  7. Nhập lại mã PIN mới.
  8. Nếu có ứng dụng bạn muốn đặt làm ngoại lệ, hãy chọn ứng dụng đó và đặt về Allowed (Được phép).
  9. Nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) để quay lại và chọn Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế).
   
 • Nếu bạn đã thiết lập mã PIN
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) trong danh mục Personal (Cá nhân).
  4. Chọn Restricted profile (Cấu hình hạn chế).
  5. Chọn Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế).

Mã PIN được yêu cầu để thực hiện thao tác sau.

 • Thoát chế độ cấu hình hạn chế
 • Xóa thông tin khỏi hồ sơ của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế

Nếu bạn quên mã PIN, hãy kiểm tra như sau.

 • Khi thoát chế độ Cấu hình hạn chế

  Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Sony.

 • Khi xóa thông tin khỏi hồ sơ của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế

  Thực hiện Khôi phục dữ liệu gốc.

  Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc cho Android TV, hãy tham khảo:
  Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc.