ID bài viết : 00135921 / Sửa lần cuối : 30/08/2016

Hướng dẫn thiết lập hoặc hủy mã PIN đối với TV Android.

Hướng dẫn thiết lập hoặc hủy mã PIN đối với TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể thiết lập mã PIN để sử dụng. Phương pháp cài đặt/thiết lập lại mã PIN khác nhau đối với mỗi tính năng.

Khóa Parental (Broadcast)

Cấu hình thiết lập khóa parental cho broadcasts.

Để thiết lập Khóa Parental (Broadcast), hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Parental lock (Broadcast) trong mục Personal.
 4. Chọn PIN Code.
 5. Thiết lập 4 chữ số mã PIN mong muốn.

Nếu bạn quên mã PIN của bạn, nhập mã PIN chủ cho TV của bạn.

Khóa Parental (Chuyển kênh - Streaming channels)

Cấu hình thiết lập khóa parental để chuyển kênh. Chỉ có sẵn khi TV được kết nối với Internet và ứng dụng đặc biệt được cài đặt.

Để thiết lập khóa Parental (Streaming channels), vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Parental lock (Streaming channels) trong mục Personal.
 4. Thiết lập 4 chữ số mã PIN mong muốn.

Nếu bạn quên mã PIN, vui lòng làm theo các bước sau để thực hiện Xóa dữ liệu:
 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Apps trong mục TV.
 4. Chọn  Live Channels.
 5. Chọn  Clear data.
 6. Chọn  OK.

Hạn chế thông tin - Restricted Profile

Hạn chế truy cập các ứng dụng và các nội dung khác.

Để thiết lập Restricted Profile, vui lòng thực các bước sau đây:

 • Nếu đây là lần thiết lập mã PIN đầu tiên của bạn 
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Security & restrictions trong mục Personal.
  4. Chọn Restricted profile.
  5. Chọn  Settings.
  6. Thiết lập một PIN mới.
  7. Nhập lại PIN mới.
  8. Nếu có một ứng dụng mà bạn muốn thiết lập được miễn, chọn ứng dụng và thiết lập nó sang Allowed.
  9. Nhấn nút BACK để quay trở lại, và chọn Enter restricted profile.
   
 • Nếu bạn đã thiết lập một PIN
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Security & restrictions trong mục Personal.
  4. Chọn  Restricted profile.
  5. Chọn  Enter restricted profile.

Mã PIN của bạn được yêu cầu thực hiện như sau.

 • Thoát chế độ Hạn chế thông tin (Restricted profile)
 • Xóa thông tin từ hồ sơ của bạn trong lúc không phải ở chế độ Restricted profile

Nếu bạn đã quên mã PIN, hãy kiểm tra như sau.

 • Khi thoát chế độ Restricted profile

  Vui lòng liên hệ Phòng thông tin khách hàng Sony.

 • Khi xóa thông tin từ hồ sơ của bạn khi không ở chế độ Restricted profile

  Thực hiện Thiết lập dữ liệu xuất xưởng (Factory data reset).

  Để thực hiện thiết lập lại tình trạng xuất xưởng cho TV Android, tham khảo:
  Hướng dẫn thiết lập lại TV Android về cấu hình xuất xưởng.