ID bài viết : 00135921 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên

Tôi đã nhập mã PIN, nhưng mã của tôi không được chấp nhận.

  Bạn có thể đặt mã PIN để sử dụng. Phương pháp đặt/đặt lại mã PIN sẽ khác nhau cho mỗi tính năng.

  Kiểm soát trẻ em 

  Lập cấu hình cài đặt kiểm soát trẻ em hoặc khóa trẻ em cho chương trình truyền hình, kênh phát trực tuyến và các mục khác.
  Để thiết lập Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental lock (Khóa trẻ em), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental lock (Khóa trẻ em).
   • Chọn Parental lock (Khóa trẻ em) — PIN Code (Mã PIN).
  4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy nhập mã PIN chính cho Tivi của bạn.
  LƯU Ý: Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sony để xác nhận mã PIN chính.
   

  Kiểm soát trẻ em / Khóa trẻ em (Truyền hình)

  Lập cấu hình cài đặt kiểm soát trẻ em hoặc khóa trẻ em cho chương trình truyền hình.
  Để thiết lập Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental lock (Broadcast) (Khóa trẻ em (Truyền hình)), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em).
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — Parental lock (Broadcast) (Khóa trẻ em (Truyền hình)) — PIN Code (Mã PIN).
   • Chọn Parental lock (Broadcast) (Khóa trẻ em (Truyền hình)) — PIN Code (Mã PIN).
  4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy nhập mã PIN chính cho Tivi của bạn.
  LƯU Ý: Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sony để xác nhận mã PIN chính.
   

  Kiểm soát trẻ em / Khóa trẻ em (Kênh phát trực tuyến)

  Lập cấu hình cài đặt kiểm soát trẻ em hoặc khóa trẻ em cho các kênh phát trực tuyến. Chỉ khả dụng khi Tivi được kết nối Internet và ứng dụng cụ thể được cài đặt.
  Để thiết lập Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh phát trực tuyến)), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em).
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh phát trực tuyến)).
   • Chọn Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh phát trực tuyến)).
  4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc) cho Tivi. Nếu bạn cần nhập mã PIN khi thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc), hãy nhập mã PIN chính cho Tivi.

  LƯU Ý:

  Cấu hình hạn chế

  Hạn chế truy cập vào các ứng dụng và nội dung khác.
  Để thiết lập Restricted Profile (Cấu hình hạn chế), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  • Nếu cài đặt PIN lần đầu tiên
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Create restricted profile (Tạo cấu hình hạn chế). (Android™ 9)
    • Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Create restricted profile (Tạo cấu hình hạn chế) hoặc Restricted profile (Cấu hình hạn chế). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   4. Đặt mã PIN mới.
   5. Nhập lại mã PIN mới.
   6. Nếu có ứng dụng bạn muốn đặt làm ngoại lệ, hãy chọn ứng dụng đó và đặt về Allowed (Được phép).
   7. Nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) để quay lại và chọn Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế).
    
  • Nếu bạn đã thiết lập mã PIN
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế). (Android 9)
    • Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

  Bạn cũng cần nhập mã PIN để thực hiện thao tác sau đây.

  • Thoát chế độ cấu hình hạn chế
  • Xóa thông tin khỏi hồ sơ của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy kiểm tra như sau.

  • Khi thoát khỏi chế độ Cấu hình hạn chế, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sony để xác nhận mã PIN chính.
  • Khi xóa thông tin khỏi cấu hình của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế, hãy thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc).

   Để thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc) cho Android TV, hãy tham khảo:
   Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc.