ID bài viết : 00132735 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Kính 3D TDG-BT400A/BT500A có kích hoạt Bluetooth được không?

Thông tin kích hoạt Bluetooth cho các model kính 3D TDG-BT400A/BT500A .

    Được, TDG-BT400A và TDG-BT500A kích hoạt Bluetooth thuộc về Class 2.