ID bài viết : 00132709 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Khi sử dụng Chế độ Photo Frame, TV không khởi động chế độ Standby, ngay cả khi thời gian thiết lập cho chế độ Idle TV Standby đã qua.

Khi sử dụng Chế độ Photo Frame, TV không khởi động chế độ Standby, ngay cả khi thời gian thiết lập cho chế độ Idle TV Standby đã qua.

  Nếu các thiết lập ban đầu dành cho Chế độ Photo Frame không được điều chỉnh, TV sẽ khỏi động chế độ Standby sau 24 giờ. Để thay đổi thiết lập thời gian, hãy thực hiện các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings, sau đó nhấn nút Enter.
  3. Chọn System Settings, sau đó nhấn nút Enter.
  4. Chọn Set-up, sau đó nhấn nút Enter.
  5. Chọn Photo Frame Settings, sau đó nhấn nút Enter.
  6. Chọn Duration, sau đó nhấn nút Enter.
  7. Chọn thời gian mong muốn.