ID bài viết : 00206723 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Android TV™

  QUAN TRỌNG: Bài viết này áp dụng cho Android TV. Đối với các mẫu khác không phải Android TV (mẫu 2016 về sau), hãy tham khảo: Cách điều chỉnh ngày và giờ (các mẫu khác không phải Android TV)

  Do BRAVIA TV truy xuất ngày và thời gian từ các tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng nên ngày và giờ được thiết lập tự động.
  Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc không có kết nối mạng, hãy cài đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

  Để cài đặt tự động ngày và giờ
  Để cài đặt thủ công ngày và giờ
   

  Để cài đặt tự động ngày và giờ:

  Đối với các mẫu Tivi được phát hành năm 2020 và dòng A9G, Z9G, A9F và Z9F

  Sử dụng quy trình sau đây để kiểm tra xem cài đặt Automatic Date & time (Ngày & giờ tự động) đã được bật hay chưa.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành ON (BẬT).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành ON (BẬT).

  Đối với các mẫu Android TV khác

  Do BRAVIA TV truy xuất ngày và giờ từ các tín hiệu phát sóng nên ngày và giờ sẽ được thiết lập tự động.
  Khi không nhận được tín hiệu phát sóng, BRAVIA TV cũng có thể truy xuất ngày và giờ từ kết nối mạng.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành Use broadcast time (Sử dụng thời gian phát sóng) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian mạng).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành Use broadcast time (Sử dụng thời gian phát sóng) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian mạng).
   LƯU Ý: Nếu không có mục menu nào trong Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng), hãy chuyển thành ON (BẬT), sau đó thiết lập Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).

  LƯU Ý: 

  • Nếu thời gian không hiển thị đúng thì có khả năng là cài đặt Time Zone (Múi giờ) bị sai.
   Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra cài đặt.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Time (Thời gian) — Set time zone (Đặt múi giờ).
     LƯU Ý: Nếu Time (Thời gian) không hiển thị, hãy chọn Set time zone (Đặt múi giờ). 
    • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Set time zone (Đặt múi giờ).
    • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Time (Thời gian) — Automatic time zone (Múi giờ tự động) — Đặt thành Off (Tắt) rồi chọn Set time zone (Đặt múi giờ).
   4. Chọn địa điểm của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng môi trường mạng đặc biệt như VPN thì thời gian trên Tivi có thể khác với thời gian tại vị trí (khu vực) nơi đặt Tivi.
    

  Để cài đặt thủ công ngày và giờ:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — Đặt thành Off (Tắt).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — Đặt thành Off (Tắt).
  4. Thiết lập cài đặt ngày giờ theo cách thủ công. Chọn Set date (Đặt ngày) và Set time (Đặt giờ), hoặc Date (Ngày) và Time (Thời gian).