ID bài viết : 00206723 / Sửa lần cuối : 10/10/2019

Cách điều chỉnh ngày và giờ

  Do BRAVIA TV truy xuất ngày và thời gian từ các tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng nên ngày và giờ được thiết lập tự động.
  Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc không có kết nối mạng, hãy cài đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

  Để cài đặt tự động ngày và giờ
  Để cài đặt thủ công ngày và giờ
   

  Để cài đặt tự động ngày và giờ:

  Đối với dòng A9F và dòng Z9F
  Sử dụng quy trình sau đây để kiểm tra xem cài đặt Automatic Date & time (Ngày & giờ tự động) đã được bật hay chưa.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày và giờ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và đặt thành ON (BẬT).

  Đối với mẫu Android TV khác
  Do BRAVIA TV truy xuất ngày và thời gian từ các tín hiệu phát sóng nên ngày và giờ được thiết lập tự động.
  Khi không nhận được tín hiệu phát sóng, BRAVIA TV cũng có thể nhận ngày và giờ từ kết nối mạng.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày và giờ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
  5. Đặt thành Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng).
   LƯU Ý: Nếu không có mục menu nào trong Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng), hãy chuyển thành ON (BẬT), sau đó thiết lập Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).

  LƯU Ý: 

  • Nếu thời gian không hiển thị đúng thì có khả năng là cài đặt Time Zone (Múi giờ) bị sai.
   Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra cài đặt.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Date & Time (Ngày và giờ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
   4. Chọn Time (Thời gian).
   5. Chọn Automatic time zone (Múi giờ tự động).
   6. Đặt thành Off (Tắt).
   7. Chọn Set Time Zone (Đặt múi giờ) và chọn vị trí.
  • Nếu bạn sử dụng môi trường mạng đặc biệt như VPN thì thời gian trên Tivi có thể khác với thời gian tại vị trí (khu vực) nơi đặt Tivi.
    

  Để cài đặt thủ công ngày và giờ:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày và giờ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
  5. Đặt thành Off (Tắt).
  6. Thiết lập cài đặt ngày giờ theo cách thủ công.
   Đối với Android™ 8.0, chọn Set Date (Đặt ngày) và Set Time (Đặt giờ).
   Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn, chọn Date (Ngày) và Time (Thời gian).

  *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.