ID bài viết : 00129254 / Sửa lần cuối : 09/09/2015

Không thể sử dụng tính năng Wi-Fi trong khi đang sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.

Không thể sử dụng tính năng Wi-Fi trong khi đang sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.

    Một vài tính năng mạng có thể không có sẵn khi sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.