ID bài viết : 00129254 / Sửa lần cuối : 09/09/2015

Không thể sử dụng tính năng Wi-Fi trong khi đang sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.

Không thể sử dụng tính năng Wi-Fi trong khi đang sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Một vài tính năng mạng có thể không có sẵn khi sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.