ID bài viết : 00147620 / Sửa lần cuối : 14/02/2017

Gamepads nào hoạt động được với TV Android?

Gamepads nào hoạt động được với TV Android?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng kiểm tra trang web dành cho TV Android Sony  để biết các gamepad được đề nghị.