ID bài viết : 00148825 / Sửa lần cuối : 01/09/2020

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên Android TV™ để điều chỉnh Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)/Giờ mùa hè?

  Tùy từng trường hợp, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây.
  LƯU Ý: Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng, hãy xem phần Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công.


  Nếu ngày và giờ được thiết lập tự động

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ). 
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ).
  4. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
   LƯU Ý: Nếu tùy chọn Set time zone (Đặt múi giờ) không hiển thị, hãy chọn Time (Thời gian) — Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.

  Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ). 
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ).
  4. Trong Date & time (Ngày & giờ), thực hiện các cài đặt sau đây.
   • Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và đặt thành Off (Tắt).
   • Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
    LƯU Ý: Nếu tùy chọn Set time zone (Đặt múi giờ) không hiển thị, hãy chọn Time (Thời gian) — Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
   • Chọn Set time (Đặt giờ) và đặt đúng thời gian.
    LƯU Ý: Nếu tùy chọn Set time (Đặt giờ) không hiển thị, hãy chọn Time (Thời gian) — Set time (Đặt thời gian) và đặt đúng thời gian.