ID bài viết : 00148825 / Sửa lần cuối : 14/03/2022

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên Android TV™/Google TV để điều chỉnh Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)/Giờ mùa hè?

  Tùy từng trường hợp, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây.
  LƯU Ý: Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng, hãy xem phần Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công.


  Nếu ngày và giờ được thiết lập tự động

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt):
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Date & time (Ngày & giờ).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ). 
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Time (Thời gian).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Time (Thời gian).
  3. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.

  Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt):
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và đặt thành Off (Tắt).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và đặt thành Off (Tắt).
   • Chọn Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và đặt thành Off (Tắt).
  3. Trong Date & time (Ngày & giờ tự động), chọn một trong các bước sau đây theo đường dẫn menu được hiển thị.
   • Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
   • Chọn Time (Thời gian)— Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
  4. Quay lại Date & time (Ngày & giờ) lần nữa, chọn một trong các bước sau đây theo đường dẫn menu được hiển thị.
   • Chọn Set time (Đặt giờ) và đặt đúng thời gian.
   • Chọn Time (Thời gian) — Set time (Đặt giờ) và đặt đúng thời gian.