ID bài viết : 00148825 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên BRAVIA TV để điều chỉnh Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)/Giờ mùa hè?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tùy từng trường hợp, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây.

Nếu Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) được đặt thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp)
 LƯU Ý: Nếu bạn không biết cài đặt hiện tại của bạn, hãy xác nhận bằng cách chọn Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) sau bước 3 bên dưới.

Làm như sau để đặt Time Zone (Múi giờ).

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn  Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
 4. Chọn Time (Thời gian).
  LƯU Ý: Đối với dòng A9F và dòng Z9F, hãy bỏ qua bước này.
 5. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.

Nếu BRAVIA TV không được kết nối với Internet

Làm như sau để đặt đúng thời gian.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn  Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
 4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành Off (Tắt).
 5. Nhấn nút RETURN (QUAY LẠI) để quay lại tùy chọn Date & time (Ngày & giờ).
 6. Chọn Time (Thời gian).
  LƯU Ý: Đối với dòng A9F và dòng Z9F, hãy bỏ qua bước này.
 7. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
 8. Nhấn nút RETURN (QUAY LẠI) để quay lại tùy chọn Time (Thời gian).
 9. Chọn Set time (Đặt thời gian) và đặt đúng thời gian.