ID bài viết : 00148825 / Sửa lần cuối : 26/07/2020

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên Android TV™ để điều chỉnh Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)/Giờ mùa hè?

  Tùy từng trường hợp, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây.
  LƯU Ý: Nếu không có tín hiệu phát sóng hoặc kết nối mạng, hãy xem phần Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công.


  Nếu ngày và giờ được thiết lập tự động

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Chọn Time (Thời gian). 
   LƯU Ý: Nếu Time (Thời gian) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  5. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
    

  Nếu ngày và giờ được thiết lập thủ công

  Làm như sau để đặt đúng thời gian.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành Off (Tắt).
  5. Nhấn nút RETURN (QUAY LẠI) để quay lại tùy chọn Date & time (Ngày & giờ).
  6. Chọn Time (Thời gian). 
   LƯU Ý: Nếu Time (Thời gian) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  7. Chọn Set time zone (Đặt múi giờ), sau đó chọn thành phố thích hợp.
  8. Nhấn nút RETURN (QUAY LẠI) để quay lại tùy chọn Time (Thời gian).
  9. Chọn Set time (Đặt thời gian) và đặt đúng thời gian.