ID bài viết : 00148831 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Bao nhiêu TV có thể đăng ký với một điều khiển từ xa Touchpad duy nhất và ngược lại?

Bao nhiêu TV có thể đăng ký với một điều khiển từ xa Touchpad duy nhất và ngược lại?

    Mỗi điều khiển từ xa Touchpad có thể được đăng ký chỉ với một TV.
    Tương tự như vậy, mỗi TV chỉ có thể đăng ký một điều khiển từ xa Touchpad.