ID bài viết : 00090486 / Sửa lần cuối : 16/07/2014

Khả năng chống nước của máy Walkman như thế nào (NWZ-W273, NWZ-W273S)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hoaøn caûnh söû duïng*1

  • Baïn coù theå söû duïng maùy Walkman trong khi chaïy boä hoaëc ñi boä trong möa.
  • Baïn coù theå tieáp tuïc söû duïng maùy Walkman sau khi ñoå moà hoâi.
  • Sau khi söû duïng maùy Walkman, baïn coù theå röûa baèng nöôùc saïch ôû nhieät ñoä
    phoøng hoaëc ñeå döôùi voøi nöôùc ñang chaûy nheï*2
  • Baïn coù theå söû duïng maùy Walkman khi ñang bôi hoà*3.

Khaû naêng choáng nöôùc cuûa maùy Walkman
Tính naêng choáng nöôùc*1 cuûa maùy Walkman tuaân theo chuaån IEC60529 “Möùc ñoä
choáng vaøo nöôùc (Maõ IP)” IPX5/8*2 chæ ra nhö laø “Möùc ñoä choáng vaøo nöôùc”.
Neáu baïn söû duïng maùy Walkman khoâng ñuùng caùch, maùy Walkman seõ coù nguy cô
bò chaùy, gaây soác ñieän, hoaëc laøm cho maùy bò hö. Neáu baïn söû duïng maùy Walkman
trong hoà bôi, khoâng laën saâu quaù 2m khi ñeo maùy. Tröôùc khi söû duïng, phaûi ñaûm
baûo ñaõ ñoïc vaø hieåu roõ tính naêng choáng nöôùc.
*1 Vuøng tai nghe khoâng kín nöôùc.
*2 IPX5 (Möùc ñoä choáng voøi xòt nöôùc): maùy Walkman vaãn hoaït ñoäng duø ñeå tröïc tieáp trong nöôùc
chaûy ôû moïi höôùng trong tröôøng hôïp löu löôïng nöôùc 12.5l/phuùt trong hôn 3 phuùt töø khoaûng
caùch khoaûng 3m söû duïng voøi vôùi baùn kính trong 6.3 mm. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng aùp duïng
cho phaàn tai nghe.
IPX8 (Möùc ñoä choáng nöôùc khi nhuùng nöôùc): maùy Walkman vaãn hoaït ñoäng duø nhuùng trong
nöôùc ôû ñoä saâu 2m trong 30 phuùt.

Nhöõng chaát loûng maø tính naêng choáng nöôùc ñaùp öùng ñöôïc

  • AÙp duïng : nöôùc saïch, nöôùc voøi, moà hoâi, nöôùc hoà
  • Khoâng aùp duïng : chaát loûng khaùc nhöõng loaïi keå treân (ví duï: nöôùc xaø phoøng, nöôùc taåy, nöôùc coù taùc nhaân ñeå taém, daàu goäi,
    nöôùc noùng ñang chaûy, nöôùc bieån, v.v…)


Khaû naêng choáng nöôùc cuûa maùy Walkman ñöôïc döïa treân nhöõng ñieàu kieän moâ
taû neâu treân. Löu yù raèng, neáu khaùch haøng söû duïng khoâng ñuùng caùch ñeå maùy
vaøo nöôùc gaây ra hö hoûng thì vieäc hö hoûng naøy seõ khoâng ñöôïc baûo haønh.