ID bài viết : 00076756 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Màn hình của một màn hình bên ngoài sẽ tắt khi quay phim XAVC S 4K.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không hiển thị khi quay phim XAVC S 4K
Bạn không thể giám sát quay phim trên một màn hình bên ngoài nếu Recording Format (Định dạng quay phim) trên máy ảnh này được đặt là XAVC S 4K.