ID bài viết : 00100100 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Máy ảnh không tự động tắt


    Máy ảnh sẽ không tự động tắt ngay cả khi Auto Power Off được Enabled (kích hoạt) trong các trường hợp sau đây:

    • Khi adapter AC (được bán riêng) được sử dụng để sạc máy ảnh
    • Một kết nối Wi-Fi® được thực hiện giữa các camera và Live-View từ xa

    Lưu ý: Đây không phải là một sự cố.