ID bài viết : 00204363 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Phần mềm máy ảnh / máy quay đã ngừng cung cấp dịch vụ tải xuống

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các phần mềm như Image Data Converter, Picture Motion Browser (PMB), Nhập tự động không dâyRemote Camera Control đã ngừng cung cấp dịch vụ tải xuống.

Tham khảo trang web sau đây để biết thông tin về dịch vụ tải xuống cho phần mềm máy ảnh nào đã kết thúc và phần mềm thay thế có sẵn.