ID bài viết : 00112448 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Pin có thể được sạc khi đang kết nối với máy tính đang sử dụng thông qua cổng USB không?

    Pin có thể được sạc khi đang kết nối với máy tính đang sử dụng thông qua cổng USB không?


    Được, Pin có thể được sạc trong khi máy ảnh được kết nối với máy tính qua cổng USB. Hãy chắc rằng máy tính đang được bật và hoạt động trong khi máy ảnh được kết nối. Máy ảnh phải tắt thì pin mới có thể sạc.

    Lưu ý: Không thể sạc pin nếu máy tính đang trong trạng thái Standby, Hibernation, hoặc Sleep.