ID bài viết : 00058822 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi quên mẫu hình hoặc mật khẩu cần thiết để mở khóa Walkman của tôi.

  Kiểm tra như sau theo kiểu khóa màn hình mà bạn đã thiết lập.

  1. Bị khóa bởi 1 mẫu hình

   Khi bạn khóa Walkman bởi 1 mẫu hình, bạn có thể thiết lập lại mẫu hình bằng cách trả lời câu hỏi bảo mật hoặc thông qua tài khoản Google của bạn.
   Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi bảo mật hoặc tài khoản Google của bạn không được đăng ký với thiết bị, lựa chọn duy nhất sẽ được thực hiện quá trình khôi phục hệ thống được hiển thị dưới đây.

  2. Bị khóa bởi 1 mật khẩu

   Nếu bạn khóa Walkman bằng mật khẩu, bạn không thể thiết lập lại mật khẩu. Lựa chọn duy nhất sẽ được thực hiện quá trình khôi phục hệ thống được hiển thị dưới đây.


  Làm thế nào để thực hiện khôi phục hệ thống Android.

  CẢNH BẢO: Có nguy cơ sẽ bị mất dữ liệu. Tiện ích khôi phục hệ thống Android sẽ xóa các ứng dụng đã cài, các thiết lập và tài khoản Google trên Walkman.

  Tắt máy.

  1. Nhấn và giữ nút Power.
  2. Các thiết lập thiết bị sẽ hiển thị. Chạm Power off,.
  3. Chạm OK. Nguồn sẽ tắt.

  Thực hiện khôi phục hệ thống Android.

  1. Nhấn và giữ nút skip forward, và tiếp tục giữ nút đó, nhấn và giữ nút Power trong vài giây.
  2. Khi logo WALKMAN xuất hiện, buông cả 2 nút. Sau đó Android system recovery utility xuất hiện.
  3. Sử dụng nút Volume Down (-) để chọn thiết lập wipe data/factory reset.
  4. Nhấn nhanh nút Power.
  5. Sử dụng nút Volume Down (-) để chọn thiết lập YES -- delete all user data.
  6. Nhấn nhanh nút Power. Dữ liệu sẽ bị xóa, và thiết lập lại ban đầu sẽ được thực hiện.
  7. Nhấn nhanh nút Power khi reboot system now được đánh dấu.