ID bài viết : 00170706 / Sửa lần cuối : 15/06/2018

Hướng dẫn tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO ( Quảng cáo) trên TV.

Hướng dẫn tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO (Quảng cáo) trên TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chế độ cài đặt DEMO trên TV được sử dụng bởi các nhà bán lẻ để hiển thị các chức năng và tính năng của TV. Sử dụng những cài đặt này sẽ giới hạn một số tính năng và chức năng thường được sử dụng tại gia đình.

Các bước để tắt chế độ DEMO sẽ khác nhau tùy theo thiết kế của TV. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây, liên kết mà đáp ứng tốt nhất các mô tả về TV Sony của bạn:

LƯU Ý:

LƯU Ý: Số model của TV sê-ri WxxxBXxxxB có thể được nhìn thấy tại những vị trí sau đây:

 • Nhãn sản phẩm ở phía sau TV hoặc trên bao bì. Ví dụ được trình bày ở hình ảnh bên dưới.

  Trên bao bì của TV BRAVIA:
  Image

  Trên TV BRAVIA:
  Image
  [A]: Tên sê-ri
   * : Ví dụ
   
 • Mục Contact Sony trong menu Settings (cài đặt) của TV.