ID bài viết : 00065338 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Tôi có thể gỡ bỏ lớp màng bảo vệ trên màn hình LCD không?

Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ trên màn hình LCD.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Lớp phim chống phản xạ gắn trên màn hình LCD là để giảm phản xạ và không nên gỡ bỏ. Nếu bạn muốn sử dụng một tấm bảo vệ, hãy đặt nó trên lớp phim chống phản xạ.

Image