ID bài viết : 00094518 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Thiếu một hoặc nhiều ứng dụng Internet video.

  Lưu ý:
  • Nếu cần có thông tin về mẫu thiết bị cụ thể liên quan đến các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn vận hành đi kèm sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.
  • Bởi vì mỗi bước trong những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng Internet video không xuất hiện trở lại sau mỗi bước.
  1. Đảm bảo rằng thiết bị Internet video được kết nối với Internet. Nếu có sự cố với kết nối mạng, các biểu tượng kênh Internet video có thể biến mất.
  2. Thực hiện cập nhật phần mềm để có phần mềm mới nhất.
   Lưu ý: Thứ tự kênh, ứng dụng hoặc các kênh có sẵn trên một thiết bị Internet video có thể đột ngột thay đổi. Để tránh xảy ra các sự cố trong đó các kênh khả dụng bị bỏ qua, hãy đảm bảo đã cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất.
  3. Từ menu của thiết bị Internet video, chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
   Lưu ý: Phần sau đây trình bày ví dụ về Đầu phát Blu-ray Disc. Tùy thuộc vào mẫu Tivi, có thể không có cài đặt Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) hoặc quy trình cài đặt có thể khác nhau. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
   1. Chọn Setup (Thiết lập).
   2. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
   3. Chọn Initialize Personal Information (Thiết lập lại thông tin cá nhân).
   4. Chọn OK.
  4. Đặt lại modem và bộ định tuyến.
  5. Thực hiện lại quy trình Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
  6. Tiến hành thiết lập lại nguồn.
  7. Khôi phục lại các cài đặt gốc cho thiết bị Internet video.
  Lưu ý: Một lý do khác dẫn tới ứng dụng Internet video có thể biến mất hoặc bị xóa khỏi menu của thiết bị Internet video là khi các cài đặt Internet thay đổi. Cài đặt Internet có thể thay đổi vì những lý do sau đây:
  • Thiết bị Internet video đang được sử dụng ở một quốc gia hoặc khu vực khác. Các ứng dụng Internet video hoạt động dựa trên khu vực và có thể không hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực khác.
  • Các cài đặt mạng, chẳng hạn như Giao thức Internet (IP) bị Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thay đổi. Trong trường hợp này, bạn có thể cần đặt lại thiết bị mạng và thiết lập lại mạng từ menu của thiết bị Internet video.
  • Thay thế hoặc thay đổi ISP. Ngay cả khi phần cứng Mạng không thay đổi, bạn vẫn có thể cần đặt lại thiết bị mạng và thiết lập lại mạng từ menu của thiết bị Internet video.