ID bài viết : 00198785 / Sửa lần cuối : 27/07/2022In

Quy trình ghép nối cho Windows 11, 10 và 8.1

  Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối thiết bị Bluetooth với máy tính:

  Kết nối bằng chức năng Swift Pair (Windows 11 hoặc Windows 10)

  Lưu ý: Bạn cần kích hoạt cài đặt sau đây trước khi có thể sử dụng chức năng Swift Pair:

  • Windows 11: Bluetooth & devices (Bluetooth & thiết bị) → Devices (Thiết bị)→ Show notifications to connect using Swift Pair (Hiển thị thông báo để kết nối bằng Swift Pair)
  • Windows 10: Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác) → Show notifications to connect using Swift Pair (Hiển thị thông báo để kết nối bằng Swift Pair) (chỉ có sẵn cho Windows 10 phiên bản 1803 trở lên)
  1. Bật nguồn hoặc khởi động máy tính nếu máy tính đang ở chế độ Standby (Chờ) (Sleep (Ngủ)) hoặc Hibernation (Ngủ đông).
  2. Chọn Connect (Kết nối) từ menu bật lên hiển thị trên màn hình máy tính.
   Lưu ý: Nếu menu bật lên không hiển thị, hãy sử dụng phương pháp Kết nối tai nghe mà không sử dụng chức năng Swift Pair.

  Kết nối mà không sử dụng chức năng Swift Pair

  Windows 11

  1. Trên máy tính, nhấn (biểu tượng Windows).
  2. Chọn (Settings) (Cài đặt).
  3. Chọn Bluetooth & Devices (Bluetooth & Thiết bị).
  4. Nếu Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
  5. Trên menu Devices (Thiết bị), chọn Add device (Thêm thiết bị).
  6. Trên màn hình Add a device (Thêm thiết bị), chọn Bluetooth.
  7. Chọn tên loại thiết bị của bạn.
  8. Sẽ có một cửa sổ bật lên để cho biết kết nối Bluetooth đã hoàn tất.

  Windows 10, Windows 8.1

  1. Trên máy tính, nhấn (biểu tượng Windows).
  2. Chọn (Settings) (Cài đặt).
  3. Chọn Devices (Thiết bị).
  4. Chọn Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác).
  5. Nếu Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
  6. Chọn Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác).
  7. Trên màn hình Add a device (Thêm thiết bị), chọn Bluetooth.
  8. Chọn tên loại thiết bị của bạn.
  9. Sẽ có một cửa sổ bật lên để cho biết kết nối Bluetooth đã hoàn tất.

  Lưu ý:

  • Nếu bắt buộc phải nhập Passkey (Mã khóa) (Passcode (Mật mã), PIN code (Mã PIN), PIN number (Số PIN), Password (Mật khẩu), v.v.), hãy nhập 0000.
  • Nếu số hiệu mẫu máy thiết bị của bạn không xuất hiện trên máy tính, hãy thử lại từ Bước 6.