ID bài viết : 00182873 / Sửa lần cuối : 21/08/2017

Thông tin tương thích thẻ nhớ Memory Stick Media với Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
Memory Stick Media
Model Name  Compatibility Status
MS-A4GDP O
MS-A8GDP O
MS-HX8B O
MS-HX16B O
MS-HX32B O
MS-M4 O
MS-M8 O
MS-M16 O
MS-M32 O
MS-MT2G O
MS-MT4G O
MS-PX16 O
MS-PX32 O
MS-PX64 O


Application Software  Version Compatibility Status
Memory Card File Rescue 3.2 O
x-Pict Story 1.0 O

Lưu ý:
Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.