ID bài viết : 00076729 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Cách chạy Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  Với Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home, bạn có thể xóa nhiều giá trị cài đặt được lưu tự động khi sử dụng ứng dụng PlayMemories Home và khôi phục chương trình về cài đặt mặc định có hiệu lực ngay sau khi cài đặt.

  QUAN TRỌNG:

  • Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home sẽ không xóa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn.
  • Máy tính của bạn sẽ được khôi phục về tình trạng ban đầu ngay sau khi cài đặt ứng dụng, vì vậy thư mục sẽ bị hủy đăng ký nếu thư mục mà bạn chọn được đăng ký.
  • Nếu lượng lớn dữ liệu được lưu trữ trong thư mục đã đăng ký, có thể mất một chút thời gian để đăng ký lại.
  • Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home sẽ không chạy trên máy tính Mac.
  1. Đóng PlayMemories Home.

  2. Bắt đầu Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home.

   • Windows 10

    1. Trên màn hình nền máy tính, nhấp vào nút Start (Bắt đầu).
    2. Trong menu Start (Bắt đầu), nhấp vào All apps (Tất cả ứng dụng).
    3. Nhấp vào PlayMemories Home.
    4. Nhấp để chọn PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

    LƯU Ý:

    • Nếu bạn không tìm thấy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home), hãy tìm trong hộp Search (Tìm kiếm).
    • Nếu bạn đã cài đặt Action Cam Creator, hãy nhấn nút Start (Bắt đầu) để chọn All apps (Tất cả ứng dụng) - Action Cam Movie Creator và PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).
   • Windows 8 hoặc Windows 8.1

    1. Chạy từ màn hình Bắt đầu.
    2. Trong Windows 8.1, hãy chọn nút trên màn hình Start (Bắt đầu) để hiển thị thanh Apps (Ứng dụng). Trong Windows 8, nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ không có ô trên màn hình Start (Bắt đầu), rồi chọn All apps (Tất cả ứng dụng) từ thanh ứng dụng hiện ra.
    3. Khi All apps (Tất cả ứng dụng) được hiển thị, PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) sẽ hiển thị ở vị trí PlayMemories Home.

    LƯU Ý: Nếu bạn không tìm thấy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home), hãy tìm kiếm bằng charm Search (Tìm kiếm).

   • Windows 7

    1. Trên màn hình nền máy tính, nhấp vào nút Start (Bắt đầu).
    2. Trong menu Start (Bắt đầu), trỏ chuột tới Programs (Chương trình) hoặc All Programs (Tất cả chương trình).
    3. Trỏ chuột tới PlayMemories Home.
    4. Nhấp để chọn PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

    LƯU Ý: Nếu bạn đã cài đặt Action Cam Creator, hãy nhấn nút Start (Bắt đầu) để chọn All Programs (Tất cả chương trình) - Action Cam Movie Creator và PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home).

  3. PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) sẽ chạy. Chọn hộp kiểm cho Restore the program to its default settings (Khôi phục chương trình về cài đặt mặc định) rồi nhấp vào Start (Bắt đầu).

   Ảnh

  4. Thông báo Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Bạn có chắc chắn muốn khôi phục chương trình về cài đặt mặc định không?) sẽ được hiển thị. Nhấp vào Yes (Có).

  5. Sau một lúc, Process completed (Đã hoàn thành quá trình). sẽ được hiển thị. Nhấp vào OK.

  6. Bắt đầu PlayMemories Home.

  7. Add folders (Thêm thư mục) sẽ được hiển thị. Thêm thư mục mới nếu cần và nhấp vào Next (Kế tiếp).

   LƯU Ý: Trong cài đặt mặc định, các thư mục My Pictures (Ảnh của tôi) và My Videos (Video của tôi) sẽ được chọn. Nếu có các thư mục ảnh khác, bạn có thể quản lý trong PlayMemories Home bằng cách thêm thư mục.
   Thêm / Xóa thư mục

  8. PlayMemories Online (Free) is a cloud-based photo and video service from Sony (PlayMemories Online (Miễn phí) là dịch vụ ảnh và video trên nền tảng đám mây của Sony) sẽ được hiển thị. Nhấp vào Do not use PlayMemories Online (Không sử dụng PlayMemories Online).

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể đăng ký và sử dụng PlayMemories Online sau. Nhấp vào PlayMemories Online trong PlayMemories Home, rồi nhấp vào Sign in (Đăng nhập).

  9. PlayMemories Home sẽ bắt đầu sau khi Optimize video settings (Tối ưu hóa cài đặt video) đã hoàn tất.