ID bài viết : 00281069 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

Xuất hiện thông báo “Videos that cannot be imported by PlayMemories Home were found” (Đã tìm thấy video không thể nhập bằng PlayMemories Home) và không thể nhập hình ảnh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn cố gắng nhập hình ảnh (video, RAW, HEIF, v.v.) bằng máy ảnh mà PlayMemories Home không hỗ trợ, thông báo sau đây có thể hiển thị:
  Thông báo từ PlayMemories Home: Videos that cannot be imported by PlayMemories Home were found (Đã tìm thấy video không thể nhập bằng PlayMemories Home). Để nhập và phát tất cả các tập tin phương tiện được tìm thấy, máy ảnh của bạn phải được PlayMemories Home nhận dạng. Kết nối máy ảnh với máy tính này bằng cáp USB và khởi động lại PlayMemories Home. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh của bạn để biết chi tiết về cách kết nối máy ảnh với máy tính. Quá trình đăng ký máy ảnh có thể mất vài phút.

  Lưu ý:

  • Ngay cả với một máy ảnh không được hỗ trợ, một số hình ảnh có thể nhập nhưng hiệu quả vận hành không được đảm bảo.
  • Mặc dù thông báo đề cập đến Video, thông báo này cũng sẽ xuất hiện khi bạn cố gắng nhập hình ảnh tĩnh.
  • Tham chiếu đăng ký Máy ảnh trong thông báo không đề cập đến đăng ký sản phẩm cho Sony của tôi, mà là xác thực thiết bị ứng dụng PlayMemories Home (đăng ký). Xác thực thiết bị không có sẵn cho các sản phẩm không được PlayMemories Home hỗ trợ.

  Xem phần sau để biết cách nhập và xem hình ảnh.

  Nhập bằng máy tính

  Truy cập trang web Cách truyền ảnh hoặc phim từ máy ảnh sang máy tính bằng kết nối USB để biết chi tiết về cách nhập ảnh từ các sản phẩm không được ứng dụng PlayMemories Home hỗ trợ.

  Duyệt và phát triển ảnh RAW và duyệt ảnh HEIF

  Sử dụng Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit).

  Phát và chỉnh sửa phim

  Sử dụng ứng dụng được hỗ trợ chẳng hạn như Catalyst Browse (phần mềm miễn phí) hoặc Catalyst Prepare (phần mềm trả phí).