Catalyst Browse

Phần mềm Catalyst Browse (phiên bản miễn phí) cho phép bạn xem trước các đoạn phim video ở định dạng XAVC S và XAVC HS, kiểm tra và chỉnh sửa siêu dữ liệu, áp dụng hiệu chỉnh SteadyShot bằng siêu dữ liệu, áp dụng hiệu chỉnh màu, sao chép các đoạn phim vào đĩa cứng cục bộ, chuyển mã giữa nhiều định dạng, v.v.

Tham khảo trang sau đây để biết thông tin về khả năng tương thích chức năng cho từng mẫu máy:
Thông tin về khả năng tương thích chức năng Catalyst Browse / Catalyst Prepare / Catalyst Prepare Plugin

Tải xuống thông tin cho phần mềm Catalyst Browse (phiên bản miễn phí)

Catalyst Prepare

Ngoài các chức năng đi kèm với phần mềm Catalyst Browse, phần mềm Catalyst Prepare (phiên bản trả phí) cũng bao gồm các tính năng quản lý đoạn phim dựa trên thư mục, chỉnh sửa dòng thời gian đơn giản bằng bảng phân cảnh, v.v.

Tham khảo trang sau đây để biết thông tin về khả năng tương thích chức năng cho từng mẫu máy:
Thông tin về khả năng tương thích chức năng Catalyst Browse / Catalyst Prepare / Catalyst Prepare Plugin

Tải xuống thông tin cho phần mềm Catalyst Prepare (phiên bản trả phí)

Thông tin liên hệ:

  1. Để giải đáp các thắc mắc khác, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của Sony tại https://scs.custhelp.com/.
  2. Trên trang web Trung tâm trợ giúp, nhấp vào Ask a Question (Đặt câu hỏi).

    Lưu ý: Để đặt câu hỏi, người dùng cần đăng ký tài khoản.