ID bài viết : 00138166 / Sửa lần cuối : 31/01/2024In

Thông tin chung về PlayMemories Home

  Trang này giới thiệu thông tin chung và hữu ích về phần mềm PlayMemories Home.

  Cài đặt

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

  Nhập

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

  Tạo đĩa

  Hướng dẫn:

  Khác

  Hướng dẫn:

  Lưu ý: Tham khảo trang PlayMemories Home Help để biết các cách khác để sử dụng PlayMemories Home ngoài những cách được liệt kê ở trên.