ID bài viết : 00132034 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Cách thay đổi ngôn ngữ trong cài đặt của máy ảnh.

    QUAN TRỌNG: Danh sách các ngôn ngữ có thể chọn có thể khác nhau, tùy theo sản phẩm và quốc gia mua.

    Kể cả khi menu bằng ngôn ngữ khác, các bước để truy cập menu ngôn ngữ vẫn giống nhau. Tuy nhiên, đường dẫn menu để thay đổi cài đặt ngôn ngữ có thể khác nhau, tùy thuộc vào máy ảnh bạn đang sử dụng.

    MENUẢnh / Ảnh (Setup) (Thiết lập) → [Ảnh Language] ([Ngôn ngữ]) → Chọn ngôn ngữ mong muốn
    MENUẢnh (Settings) (Cài đặt) → Ảnh (Main Settings) (Cài đặt chính) → [Language Setting] (Cài đặt ngôn ngữ) → Chọn ngôn ngữ mong muốn →Ảnh

    Hoặc bạn có thể làm theo các bước được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng để thay đổi ngôn ngữ.