ID bài viết : 00251348 / Sửa lần cuối : 14/10/2020

Làm thế nào để bật VoLTE? (Android 9 hoặc Android 10)

  Áp dụng cho

  • Android 9 Pie
  • Android 10

  Giải pháp

  Lưu ý! Tùy thuộc vào nhà điều hành, điện thoại của bạn đôi khi phải có nhãn hiệu của nhà điều hành và/hoặc sử dụng phần mềm hệ thống do nhà điều hành tùy chỉnh để có thể sử dụng VoLTE. Gói đăng ký của bạn (bao gồm thẻ SIM) phải hỗ trợ VoLTE cho mẫu thiết bị bạn đang sử dụng. Để biết liệu thiết bị, phần mềm, gói đăng ký và thẻ SIM của bạn có hỗ trợ VoLTE hay không, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng di động của bạn.

  Để bật VoLTE

  Android 10 

  1. Đảm bảo rằng mẫu thiết bị Xperia cụ thể và gói đăng ký mạng của bạn có hỗ trợ VoLTE.
  2. Tìm và chạm vào Settings Network & Internet > Mobile network > Preferred network type > 4G (preferred)/3G/GSM (Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động > Loại mạng ưu tiên > 4G (ưu tiên)/3G/GSM).
  3. Chạm vào nút chuyển kế bên Enable VoLTE (Bật VoLTE) để bật tính năng. Nếu Enable VoLTE (Bật VoLTE) không có sẵn, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn.

  Android 9.0

  1. Đảm bảo rằng mẫu thiết bị Xperia cụ thể và gói đăng ký mạng của bạn có hỗ trợ VoLTE.
  2. Tìm và chạm vào Settings Network & Internet > Mobile network > Advanced Preferred network type > 4G (preferred)/3G/GSM (Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động > Nâng cao > Loại mạng ưu tiên > 4G (ưu tiên)/3G/GSM).
  3. Chạm vào nút chuyển kế bên Enable VoLTE (Bật VoLTE) để bật tính năng. Nếu Enable VoLTE (Bật VoLTE) không có sẵn, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn.