ID bài viết : SX063434 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi có thể tìm địa chỉ MAC trên thiết bị Xperia ở chỗ nào?

    Cách tìm địa chỉ MAC Wi-Fi® trên thiết bị

    1. Bảo đảm rằng Wi-Fi® đang bật.
    2. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
    3. Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái > Địa chỉ MAC Wi-Fi.