ID bài viết : SX046734 / Sửa lần cuối : 01/03/2016

Tôi có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã cài đặt sẵn không?

  Bạn không thể gỡ cài đặt phần lớn các ứng dụng đã cài đặt sẵn trong thiết bị. Hầu hết các ứng dụng này được Sony hoặc Google™ phát triển. Ví dụ: các ứng dụng Nhạc, Album, Báo thức và Nhắn tin là của Sony còn Google Maps™, Gmail™ và YouTube™  là ví dụ về các ứng dụng của Google™. Mặc dù bạn không thể gỡ cài đặt nhưng vẫn có thể tắt các ứng dụng này trong những trường hợp cụ thể. Dưới đây là thông tin chi tiết:

  • Nếu thiết bị của bạn đang chạy Android™ phiên bản 4.0 hoặc cao hơn, bạn có thể tắt các ứng dụng do Sony phát triển và các ứng dụng của Google™ mà bạn không thể gỡ cài đặt.
  • Các ứng dụng đã tắt sẽ không hoạt động nữa và được xóa khỏi màn hình Ứng dụng. Bạn có thể bật lại ứng dụng đã tắt bất cứ khi nào bạn muốn.
  • Tuy nhiên, bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng bên thứ ba khác, ngay cả khi các ứng dụng đó được cài đặt sẵn.

  Android 6.0

  Cách tắt ứng dụng được cài đặt sẵn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Nhấn Tất cả ứng dụng > Đã bật.
  4. Chọn ứng dụng bạn muốn tắt.
  5. Nhấn Tắt.
  Lưu ý! Một số ứng dụng cài đặt sẵn không thể tắt được.

  Android 6.0

  Cách bật ứng dụng được cài đặt sẵn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Nhấn Tất cả ứng dụng > Đã tắt.
  4. Chọn ứng dụng bạn muốn bật.
  5. Nhấn Bật.

  Android 6.0

  Cách xoá ứng dụng đã cài đặt

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng bạn muốn xoá.
  4. Nhấn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý! Một số ứng dụng cài đặt sẵn không thể xóa được.

  Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 hoặc 5.1

  Cách bật hoặc tắt ứng dụng được cài đặt sẵn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Tất cả.
  4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt.
  5. Nhấn Tắt hoặc Bật.

  Lưu ý! Một số ứng dụng cài đặt sẵn không thể tắt được.

  Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 hoặc 5.1

  Cách xoá ứng dụng đã cài đặt

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Tất cả.
  4. Chọn ứng dụng bạn muốn xoá.
  5. Nhấn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý! Một số ứng dụng cài đặt sẵn không thể xóa được.