ID bài viết : S500061236 / Sửa lần cuối : 01/06/2012

Tôi có thể đặt loa gần TV hoặc máy chiếu không?

Đặt loa gần TV hoặc máy chiếu.

    Vui lòng tham khảo những điều sau:

    1. Không có vấn đề gì xảy ra đối với TV LCD hoặc Plasma. Nhưng điều này có thể dẫn đến sự thay đổi màu sắc đối với TV CRT và máy chiếu.
    2. Nếu loa được sử dụng với TV CRT hoặc máy chiếu, cần phải để lao cách TV ít nhất 0.3 mét
    3. Nếu màu sắc vẫn không ổn định, tắt TV và mở lại sau 15 đến 30 phút.
    4. Make sure that no magnetic object (magnetic latch on a TV stand, health care device, toy, etc.) is placed near the speakers.Hãy chắc chắn rằng không thiết bị có từ tính nào ( thiết bị y tế, đồ chơi, v..v..) được đặt gần loa.