ID bài viết : S500061193 / Sửa lần cuối : 01/03/2012

Tại sao hình ảnh chiếu bị tắt khi thay đổi góc của máy chiếu?

Hình ảnh chiếu bị tắt khi thay đổi góc của máy chiếu

    Nếu bạn vô tình chạm vào màn hình LCD khi thay đổi góc của máy chiếu, máy chiếu sẽ tắt. Cẩn thận đừng để chạm tay vào màn hình LCD trong khi đang sử dụng máy chiếu.