ID bài viết : S500060977 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Cách xóa thông tin đăng nhập (Tên Skype - Skype Name/ Mật khẩu - Password/ Lịch sử - History) như thế nào?

Xóa thông tin đăng nhập (Tên Skype - Skype Name/ Mật khẩu - Password/ Lịch sử - History).

    Vui lòng tiến hành điều chỉnh lại (reset) - Khởi tạo thông tin cá nhân (Initialize Personal Information).