ID bài viết : S500059102 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Thẻ nhớ SD có vùng bộ nhớ để tổ chức dữ liệu đã được ghi hay không?

Thẻ nhớ SD có vùng bộ nhớ để tổ chức dữ liệu đã được ghi hay không.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có, có một vùng bộ nhớ trên nhãn bề mặt của thẻ nhớ.