ID bài viết : S500055866 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh từ cổng component và S-video có thể xuất ra cùng lúc không?

    Xuất ra hình ảnh  cùng một lúc  từ cổng component và S-video.


    Không thể xuất ra hình ảnh cùng một lúc được. Nếu bạn dùng cổng S-video, hãy tháo kết nối cáp component.