ID bài viết : 00273761 / Sửa lần cuối : 26/12/2021In

Tôi có thể sử dụng tính năng Save/Load Settings (Lưu/Tải cài đặt) trên thẻ nhớ khi sử dụng ILCE-7M4 với nhiều phiên bản phần mềm hệ thống khác nhau hay không?

    Bạn có thể sử dụng tính năng Save/Load Settings (Lưu/Tải cài đặt) khi sử dụng ILCE-7M4 với cùng một phiên bản phần mềm hệ thống.
    Các cài đặt được lưu trên máy ảnh có phiên bản phần mềm hệ thống cũ hơn cũng có thể được tải sang một máy ảnh có phiên bản phần mềm hệ thống mới hơn.

    Tuy nhiên, bạn không thể tải các cài đặt đã được lưu bằng một phiên bản phần mềm hệ thống mới sang máy ảnh có phiên bản phần mềm hệ thống cũ hơn.