ID bài viết : 00237535 / Sửa lần cuối : 09/12/2020

Tôi không thể kết nối với mạng Wi-Fi tại nhà

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Settings (Cài đặt) > About phone (Giới thiệu về điện thoại) > Android version (Phiên bản Android). Nếu bạn không thấy About phone (Giới thiệu về điện thoại) trong Settings (Cài đặt), hãy nhấn System (Hệ thống).

  • Khởi động lại thiết bị của bạn rồi tắt Wi-Fi, sau đó bật lại.

  Cách bật hoặc tắt Wi-Fi

  • Khởi động lại bộ định tuyến. Kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có Wi-Fi được chứng nhận hay không. Thiết bị của bạn có Wi-Fi được chứng nhận, vì vậy nếu bộ định tuyến không được chứng nhận thì các thiết bị có thể không giao tiếp đúng cách.

  Cách kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có Wi-Fi được chứng nhận hay không

  • Gỡ bở mạng Wi-Fi mà thiết bị của bạn đang kết nối, sau đó kết nối lại.
  • Xác minh rằng bạn nằm trong phạm vi của bộ định tuyến Wi-Fi. Kiểm tra cường độ đường truyền Wi-Fi  (Biểu tượng Wi-Fi) trên thanh trạng thái. Nếu tín hiệu yếu hoặc không có tín hiệu, hãy di chuyển tới gần điểm truy cập Wi-Fi hơn (thiết bị đang cung cấp mạng Wi-Fi).
  • Hãy đảm bảo rằng bộ định tuyến sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất. Liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến để biết hướng dẫn về cách cập nhật phần mềm bộ định tuyến.
  • Kiểm tra cài đặt bộ định tuyến sau đây bằng máy tính. Nếu bạn không biết chắc về cách thay đổi cài đặt, hãy xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.
   • Chế độ/Tốc độ mạng: Đổi sang chế độ tự động hoặc kết hợp thay vì b, g hoặc n.
   • SSID và mật khẩu: Hãy đảm bảo rằng không có ký tự đặc biệt hoặc ký tự không thuộc bộ ký tự ASCII tiêu chuẩn.
   • DHCP: Hãy đảm bảo đã bật thiết bị. Bạn cũng có thể thử đặt địa chỉ IP tĩnh nếu gặp sự cố khi truy cập internet bằng cách sử dụng kết nối Wi-Fi của bạn.
   • Bộ lọc MAC: Hãy đảm bảo bộ lọc đã tắt. Đồng thời đặt thiết bị của bạn như được cho phép.
   • Kênh: Thử sử dụng một kênh khác, tốt nhất là kênh 11 trở xuống.
  • Thêm địa chỉ MAC của thiết bị vào bảng lọc MAC của bộ định tuyến Wi-Fi. Một số bộ định tuyến yêu cầu địa chỉ MAC của bạn.
   Để xem hướng dẫn về cách thêm địa chỉ MAC vào bảng lọc MAC của bộ định tuyến, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.

  Để kiểm tra địa chỉ MAC của thiết bị của bạn (Android 11)

  Để kiểm tra địa chỉ MAC của thiết bị của bạn (Android 10/Android 9/Android 8) 

  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng xin lưu ý rằng giải pháp này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.

  Cách sao lưu dữ liệu trên máy tính

  Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 11/Android 10)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 9)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 8)