ID bài viết : 00230013 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Hộp sạc đột ngột hết pin.

    Pin hộp sạc sẽ tiêu hao bất cứ khi nào tai nghe được đặt vào trong hộp sạc và nắp hộp sạc mở. 

    Trong khi nắp mở, thiết bị được đặt bên trong hộp sạc sẽ ở chế độ chờ và có thể đặt lại hoặc thiết lập lại.

    Nếu bạn không thực hiện một trong hai quy trình này, hãy đóng nắp để tránh việc tiêu hao điện năng không cần thiết.