ID bài viết : 00206491 / Sửa lần cuối : 24/09/2019

Quá trình cập nhật phần mềm cho tai nghe Bluetooth của tôi chưa hoàn tất

  Nếu một trong các sự cố dưới đây xảy ra, hãy làm theo các hướng dẫn và tiến hành cập nhật phần mềm lần nữa.

  • Quá trình cập nhật dừng giữa chừng.
  • Thông báo “Software transfer failed” (Không truyền phần mềm được) xuất hiện trong khi cập nhật và quá trình cập nhật không thể tiếp tục.
  • Quá trình cập nhật bị treo và xuất hiện màn hình “Please wait...Downloading software....” (Vui lòng chờ...Đang tải xuống phần mềm...).
  • Quá trình cập nhật bị treo và xuất hiện màn hình “Please wait...Updating...” (Vui lòng chờ...Đang cập nhật...).
   1. Chạm vào Cancel (Hủy) trên ứng dụng Headphones Connect để hủy cập nhật.
   2. Tắt nguồn tất cả các thiết bị Bluetooth kết nối với thiết vị di động đang được sử dụng cho quá trình cập nhật.
    LƯU Ý: Có thể không cập nhật được nếu thiết bị của bạn kết nối với một thiết bị Bluetooth khác đã đăng ký với ứng dụng Headphone Connect hoặc một thiết bị tương thích với công nghệ BLE (Bluetooth Low Energy) (thiết bị đeo, đồng hồ thông minh, v.v.). 
   3. Tắt thiết bị di động. 
   4. Bật lại thiết bị di động.
   5. Khởi chạy lại ứng dụng Headphones Connect.
   6. Thực hiện lại quá trình cập nhật bằng ứng dụng Headphones Connect .

  LƯU Ý:

  • Tắt hoặc đóng tất cả các ứng dụng khác đang chạy trên thiết bị di động.
  • Giữ tai nghe càng gần thiết bị di động càng tốt.
  • Để các thiết bị phát sóng vô tuyến khác, kể cả thiết bị Bluetooth và Wi-Fi, tránh xa tai nghe và thiết bị di động.
  • Khi sử dụng thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.), hãy tắt các cài đặt của Google Assistant.